0905 960 197

Cập nhật xử trí rối loạn nhịp thất và dự phòng ngừng tim đột ngột

Ngày đăng 02-12-2019

Tài liệu: CẬP NHẬT XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP THẤT VÀ DỰ PHÒNG NGỪNG TIM ĐỘT NGỘT

PGS.TS Phạm Quốc Khánh. FHRS 

Viện tim mạch Việt Nam

Bộ môn nội khoa y dược ĐHQG Hà Nội